<% Sub ShowDate(d) Dim arrMonth, arrDay arrDay = Split("Dilluns dia,Dimarts dia,Dimecres dia,Dijous dia,Divendres dia,Dissabte dia,Diumenge dia", ",") arrMonth = Split("de gener de,de febrer de,de marÁ de,d'abril de,de maig de,de juny de,de juliol de,d'agost,de setembre de,d'octubre de,de novembre de,de desembre de", ",") Response.write arrDay(DatePart("w", d, 2)-1) & " " & DatePart("d", d) & " " & arrMonth(DatePart("m", d)-1) & " " & DatePart("yyyy", d) End Sub Dim oConn, rs, sSql Dim dAvui, dAvui2, dataActual dAvui = Date() dAvui2 = DateAdd("d", 2, dAvui) dAvui = Month(dAvui) &"/"& Day(dAvui) & "/" & Year(dAvui) dAvui2 = Month(dAvui2) &"/"& Day(dAvui2) & "/" & Year(dAvui2) Session("ConnectionString") = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath(".\data\BD_SantJust.mdb") Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") oConn.Open Session("ConnectionString") Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") sSql = "SELECT calendariData, calendariTorn, farmaciaText FROM T_calendariFarmacia, T_Farmacia " &_ " WHERE calendariFarmaciaID = farmaciaID " & _ " AND calendariData BETWEEN #" & dAvui & "# AND #" & dAvui2 & "#" & _ " ORDER BY calendariData, calendariTorn" rs.Open sSql, oConn, 0, 1, 1 %> <% Do While Not rs.EOF If dActual <> rs("calendariData") Then Response.Write "" Response.Write "" dActual = rs("calendariData") End If Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" rs.MoveNext() Loop %>
   
 " ShowDate(rs("calendariData")) Response.Write "
 " If rs("calendariTorn")=1 Then Response.write "Matí:" Else Response.write "Nit:" End If Response.Write "" & rs("farmaciaText") & "
   
 

A partir de les 10 de la nit, per fer ús del servei de guàrdia, cal avisar, abans,
la policia local del municipi al que pertany la farmàcia.

Policia Local de Sant Just Desvern
Can Padroseta, s/n / Tel. 93 473 10 92
Policia Local de Sant Joan Despí
Camí del Mig, 9 / Tel. 93 480 60 10
Policia Local d’Esplugues de Llobregat
C. Manuel de Falla, 22 / Tel. 93 371 66 66

 
  <% Do While Not rs.EOF If dActual <> rs("calendariData") Then Response.Write "" Response.Write "" dActual = rs("calendariData") End If Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" rs.MoveNext() Loop %>
 " ShowDate(rs("calendariData")) Response.Write "
 " If rs("calendariTorn")=1 Then Response.write "Matí:" Else Response.write "Nit:" End If Response.Write "" & rs("farmaciaText") & "
Farmàcies de Sant Just Desvern
FARMÀCIA ARDERIU c/ Bonavista, 61 933711288
FARMÀCIA BON DIA c/ Salvador Espriu, 2 933721502
FARMÀCIA CALDUCH c/ Miquel Reverter, 22 933720201
FARMÀCIA SALOM c/ Tudona, 3 933714387
FARMÀCIA SOLANS c/ Creu, 7 933711514
 
 
<% rs.close Set rs = Nothing oConn.close Set oConn = Nothing %>